Kariera

*
*
*
*
Dołącz dokumenty
*
*

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. , poz. 922) przez Grupę Kapitałową SIMPLE, z siedzibą przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia teraz i w przyszłości.

Jednocześnie SIMPLE S.A. jako Administrator Danych Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz korzystaniem z praw przysługujących na mocy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) można kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych) w SIMPLE S.A. Kazimierzem Stefańskim: tel. 696-011-041, adres mailowy: kazimierzstefanski@simple.com.pl

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionym celu.
Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o prawie do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych;                                         -
  • wycofania wyrażonej zgody z  tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mail’ową.
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do realizacji wymienionego wyżej celu.

Decyzje dotyczące realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.